Ouderbetrokkenheid

Het belang van betrokken ouders

Wij hechten veel waarde aan goede samenwerking tussen ouders en school. Door mondelinge en schriftelijke communicatie en contacten over individuele kinderen proberen we ervoor te zorgen dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen. Wij vinden het van belang dat ouders deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken, de (school)activiteiten commissies en de medezeggenschapsraad.
Voor schooltijd heeft u de mogelijkheid om met uw kind mee naar binnen te lopen en na schooltijd is de school een halfuur open voor ouders die even van gedachten willen wisselen met de leerkracht, even willen komen kijken naar het knappe werkje dat hun kind heeft gemaakt of gewoon om even de sfeer te proeven. We nodigen u uit om daar gebruik van te maken!
Uiteraard is het verstandig om, indien u een formeel gesprek met de leerkracht wilt, daar van tevoren een afspraak voor te maken. Zo kunnen we voldoende aandacht en tijd kunnen inruimen voor uw vraag en/of opmerking.
 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) toetst het beleid van de school en onderhoudt contacten met het SALTO-bestuur en andere ouders. De activiteiten zijn beschreven in het medezeggenschapsreglement. De onderwerpen die aan bod komen, staan in het MR-jaarplan. De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De directie legt beleidsvoornemens voor aan de MR. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar.
 

Ouderparticipatie

De coördinatie van de ouderhulp bij schoolbrede activiteiten en festiviteiten ligt de komende jaren bij de eventmanager. Zij zal samen met ouders de jaarlijkse terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, enzovoorts organiseren.
Iedere groepsleerkracht benadert bij aanvang van het schooljaar ouders voor de taak van klassenouder. Deze ouder ondersteunt de leerkracht bij allerlei groepsactiviteiten.
Daarnaast vinden wij het als school belangrijk om de sfeer op school te bewaken. Deze klassenouders spelen hierin een belangrijke rol.
De klassenouders zullen op een aantal momenten door de Stuurgroep ouderparticipatie (bestaande uit ouders en teamlid)  uitgenodigd worden om met hen van gedachten te wisselen. Zowel ouders als school zijn erg te spreken over dat contact. Zie het als een soort klankbord groep. De feedback en het meedenken van de ouders is voor school erg waardevol.
Voor de verschillende activiteiten die tijdens het schooljaar worden georganiseerd, kunnen wij niet zonder de hulp van ouders. Misschien dat u door de leerkracht van uw kind, de klassenouder of de eventmanager wordt benaderd om te helpen bij een activiteit. Dit kan zijn het begeleiden van een groepje kinderen, het vervoeren van een groepje kinderen of helpen tijdens het  activiteiten in de klas of op school.  Mocht u beschikbaar zijn om te helpen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind, de klassenouder of eventmanager.